תנאי שימוש

עדכון אחרון: מרץ  2023

חברת רי-ממבר בע"מ, ח.פ. 516607454 (להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו") פיתחה ומפעילה פלטפורמה  חברתית, באמצעות אתר זה,  להנצחת יקירים, שימור זכרונות של אהובים, יצירת עץ משפחתי, וכן ריכוז תרומות לזכר נפטרים (להלן: "הפלטפורמה"). באמצעות הפלטפורמה, באפשרותך ליצור דף הנצחה בפלטפורמה עבור נפטר/ת (להלן: "המונצח/ת") ולפרסם מידע אודות המונצח/ת, סיפורי חייו/ה, אתרי הנצחה כולל מיקום הקבר ועוד (להלן: "דף הנצחה"), ולהשתמש בשירותים נוספים כמפורט להלן; דף ההנצחה גם מאפשר למבקרים לקרוא על המונצח/ת ו/או לתרום כסף למטרה מוגדרת לזכר המונצח/ת (להלן, יחד עם הפלטפורמה, "השירותים"). תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מסדירים את גישתך ושימושך בשירותים (להלן: "תנאי השימוש"). מדיניות הפרטיות שלנו, המפורסמת ב- remember.bio/legal/privacy, מסדירה את אופן איסופו, עיבודו והעברתו של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידינו (להלן: "מדיניות הפרטיות"). המונחים "את/ה" ו"הנך", משמעותם כל מבקר/ת או משתמש/ת בשירותים, לפי העניין. לכל שאלה או בקשה הנוגעת לתנאי שימוש אלה, אנא צרו קשר במשלוח דוא"ל לכתובת [email protected].

אנא קרא/י את תנאי השימוש בעיון. שימושך בפלטפורמה או סימון הסכמתך בעת יצירת חשבון, לפי העניין, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות. בכפוף לכל דין ולאמור בתנאי השימוש להלן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון כאמור יהיה בתוקף מהמועד הקבוע, כפי שפורסם בפלטפורמה. אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה. אם את/ה נציג/ת ישות משפטית, הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי את/ה כשיר/ה ומוסמך/ת לייצג את אותה ישות ולחייב אותה בתנאי השימוש.

 1. 1.       השירותים. בכפוף לאמור בתנאי השימוש, הנך רשאי/ת להשתמש בשירותים כדלהלן:
 1. גישה לשירותים ו/או שימוש בשירותים מותרים רק לשימוש אישי לא מסחרי ו/או להקמת מפעלי הנצחה, לרבות לטובת גיוס תרומות, כפי שמותר בהתאם לתנאי שימוש אלה בלבד, בהתאם לתנאי השימוש ולכל התנאים או ההגבלות הקשורות בשירותים. כל שימוש אחר בשירותים כפוף להסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
 1. דפי הנצחה. השירותים מאפשרים לך להקים דפי הנצחה בפלטפורמה. כדי להקים דף הנצחה, עליך ליצור חשבון משתמש, כפי שמפורט בסעיף 2 להלן. לדף ההנצחה תוכל/י להעלות תוכן אודות המונצח/ת, לכתוב סיפורים לגביו/לגביה, להעלות תמונות, סרטונים ולציין אתרי הנצחה (לרבות מיקום קבר המונצח/ת) , וכן לשתף את דף ההנצחה עם צדדים שלישיים, לרבות באמצעות קוד QR. כל דף הנצחה נגיש וחשוף לכלל מבקרי הפלטפורמה. ישנם שני סוגים של דפי הנצחה: חינמי ובתשלום. בדף הנצחה בתשלום (שיקרא מנוי פרימיום) באפשרותך  לבחור מטרה אחת בלבד מתוך המטרות המוצעות באתר (להלן: "המטרה"), בדף הנצחה חינמי, החברה תבחר את המטרה/ות, הראויה/ות בהתאם לשיקול דעתה. על המטרה הנבחרת על ידך, מהות עבודתה ועיסוקה, להיות לא למטרות רווח, לעמוד בהוראות כל דין וכן לעמוד במגבלות התוכן והשימוש כמפורט בתנאי שימוש אלה. באפשרותך לנהל מסע פרסום (קמפיין) במסגרת השירותים, בו תוכל/י לבקש לגייס תרומות למטרה מסוימת (להלן: "קמפיין"), בהתאם לתנאים נוספים שיפורסמו בפלטפורמה אשר יחולו על הקמפיין, ועשויים לכלול את משך הקמפיין, יעד התרומה, תנאים למימוש תרומות וכיוצ"ב. בעלי דף/י הנצחה עשויים לקבל ולהשתמש במידע אישי של משתמשים אשר אהבו ו/או תרמו תרומה בדף ההנצחה שלהם; אם את/ה בעל/ת דף הנצחה, הינך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי כל שימושך במידע כאמור יהיה בהתאם להוראות כל דין ותנאי שימוש אלה, ולחברה לא תהא כל אחריות בנוגע לכך. 
 1. תרומות. בכל דף הנצחה קיימת האפשרות למבקרי הדף להדליק נר וירטואלי ו/או להניח פרח וירטואלי לזכר המונצח/ת. הדלקת נרות ו/או הנחת פרחים כרוכים בתשלום, כפי שצוין בפלטפורמה שייועדו לתרומה למטרה המוצגת. הסכום המשולם נתרם למטרה שנבחרה על-ידי בעלי הדף, או, במקרה של דפי הנצחה ללא תשלום, למטרה הנבחרת על-ידינו התרומות יועברו לעמותת 'צור אריה' וישמשו להגשמת חלומות לחולים, מוגבלים ונזקקים. בדפי הנצחה בתשלום, ניתן לתרום ולשים אביזרים וירטואליים עם מסר אישי. כל התרומות בדף הנצחה יופיעו לכלל המבקרים. על אף האמור לעיל, באפשרותך לתרום באופן אנונימי, אך הפרטים שמסרת בעת ביצוע התרומה יהיו חשופים לחברה וכן למפעילי דף ההנצחה הרלוונטי, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות.
 1. ריממבר וליו. אנו מציעים שירותי יצירה ועריכת תוכן עבור דפי זכרון בשם "ריממבר וליו". השירות כרוך בתשלום, כפי שמפורט בפלטפורמה. במסגרת ריממבר וליו, החברה תבקש ממך מידע אודות המונצח/ת ו/או ממקורות אחרים כדי להכין את דף ההנצחה המוזמן. שירותי ריממבר וליו יהיו כפופים להסכם בכתב נפרד בינך ולבין החברה.
 1. 1.5.     השימוש בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל שהשימוש או הגישה אליהם אסורים לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי: (א) כל מידע אשר נמסר בתהליך יצירת חשבון הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמר/י את דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) הנך בן/בת שמונה עשרה (18) שנים ומעלה ואת/ה כשיר/ה להתקשר בחוזה מחייב; (ד) השימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ה) כל שימוש שלך בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין.
 1. 1.6.     אם את/ה נציג/ת ישות משפטית, מוסד ו/או עמותה (להלן: "הישות"), הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי: (א) אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית או אחרת לישות מלהתקשר בתנאי השימוש ולמלא אחר כל התחייבויותיה לפי תנאי השימוש; (ב) השימוש בשירותים על-ידי הישות לא מפר ולא יפר זכויות לפרטיות ו/או כל זכות אחרת של כל צד ג'; ו-(ג) הישות מקיימת את כל הדרישות וההוראות המתחייבות על פי כל דין לקיומה ולקיום עסקיה. ככל שישנו הסכם בנפרד בכתב בין הישות לביננו המסדיר את השימוש בשירותים (להלן: "הסכם השירותים"), הוראות הסכם השירותים תגברנה על הוראות תנאי השימוש במקרה של סתירה.
 1. 1.7.     בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר בפלטפורמה. בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול השירותים. במקרה של הפסקת השירותים לצמיתות, יינתנו הודעה מוקדמת וזמן סביר להוריד את תוכן המשתמש שלך. אלא אם הודענו אחרת, המידע כאמור יימחק לצמיתות תוך 30 ימים.
 • יצירת חשבון
 • על מנת להשתמש בשירותים מסוימים, בכפוף ולאחר הסכמתך לתנאי השימוש, עליך ליצור חשבון משתמש. במהלך ההרשמה נבקש ממך למסור מידע מסוים, לרבות שם משתמש וכתובת דואר אלקטרוני. ייתכן שנבקש מידע נוסף במסגרת תהליך פתיחת החשבון, ונציין שמידע זה הוא אפציונאלי, אך אספקתו עשויה לסייע לנו להעניק לך שירותים משופרים. אנו עשויים לשנות את אופן הרישום, מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, בכפוף לכל דין.
 • את/ה אחראי/ת באופן בלעדי ומלא על ביטחון המכשיר ו/או החשבון שלך ו/או סיסמתך ועל הפעילות שלך בעת השימוש בשירותים, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידך. החברה לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבונך. את/ה מסכימ/ה ומתחייב/ת לשפות ולפצות את החברה בגין כל שימוש פסול, בלתי מורשה או בלתי חוקי בחשבונך, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליהם ו/או על השימוש בשירותים (ככל שרלוונטי), אלא אם הודעת לחברה בכתובת [email protected] על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאת/ה מבקש/ת את חסימתו. החברה איננה מנטרת ואינה יכולה להבטיח שתדע על כל שימוש בלתי נאות בשירותים.
 • השעיה, ביטול, וסגירת חשבון
 • הנך רשאי/ת לבקש את סגירת חשבונך ו/או הסרת דף הנצחה שלך, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על ידי שליחת בקשה לחברה לכתובת [email protected]. החברה תסגור את חשבונך ו/או תסיר דף/י ההנצחה בהקדם לאחר קבלת בקשתך. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע האישי שלך לאחר סגירת חשבונך. למען הסר ספק, בקשה לסגירת חשבונך ו/או דף/י הנצחה לא תשפיע על עסקה שבוצעה טרם הבקשה.
 • 3.2.     הנך מאשר/ת כי ידוע/ה לך כי החברה יכולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, להשעות או לבטל את חשבונך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו, במתן התראה מראש בת 24 שעות  על כך, בגין אחת מהסיבות הבאות: (1) הפרה של תנאי השימוש; (2) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; (3) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, למוניטין של השירותים, החברה או לעניינינו העסקיים; (4) ניסיון זדוני לפגוע במהלך העסקים של החברה באמצעות ביקורות ו/או פרסומים שליליים; וכן (5) ביצוע תשלום נכשל ו/או נדחה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש, והכל בהתאם להוראות הדין. הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר בפלטפורמה ו/או לאמצעי תקשורת אחר הידוע לנו. בכפוף לכל דין, עם השעיית או ביטול חשבונך, לא תהיה לך כל גישה לכל תוכן ו/או דף הנצחה אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך ואינך רשאי/ת להירשם מחדש ללא אישור מפורש מהחברה. בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהשעיה או ביטול כאמור. 
 • כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חבויותיך כלפי החברה תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות שיפוי, כל הצהרותיך  כלפינו, הגבלת האחריות וכן תשלום), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.
 • אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה חוקית הנראית לנו הולמת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה בשירותים. החברה תשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש ממנה או מנחה אותה לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין.
 • תשלומים
 • התנאים המפורטים בסעיף זה חלים על כל ביצועי תשלומים באמצעות השירותים, לרבות תרומות. מחירי השירותים והמוצרים המוצעים בפלטפורמה הינם כפי שמופיעים בפלטפורמה בעת ביצוע התשלום, וכוללים מע"מ ככל שרלוונטי. החברה תהא רשאית לעדכן את המחירים בפלטפורמה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, את/ה אחראי/ת באופן בלעדי עבור תשלומי מיסים בעד כל תשלום שאת/ה מבצע/ת עבור רכישות או תרומות שתבצע/י, ככל שקיימים.
 • תשלומים אשר יבוצעו באמצעות שימוש בכרטיס אשראי פג תוקף או אשר מספרו שגוי, או אשר סכום החיוב חורג ממסגרת האשראי המאושרת בו, לא יתקבלו, והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להגביל את חשבונך בעקבות זאת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמקרה בו תשלום כאמור בוצע, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות כל תשלום או עמלה אשר לא התקבלו במלואם או בחלקם. בנוסף, יהיה עליך לשפות את החברה בגין כל עלות ו/או נזק אשר שילמה ו/או נגרם לה כחלק ממאמצי הגבייה עבור תשלומים שלא התקבלו ממך, לרבות שכר טרחת עורך דין ועלויות גבייה.
 • כל תשלום שיתבצע במסגרת השירותים באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר (ככל שרלוונטי), יהיה כפוף למדיניות חברת הסליקה הרלוונטית. אנא עיינ/י בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים בטרם השימוש בשירותי התשלומים והסליקה כאמור. מובהר בזאת כי בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו.
 • יובהר למען הסר ספק כי החברה רשאית לגבות עמלה על כל תרומה המשולמת באמצעות האתר ו/או השירותים מאת הגוף המקבל את התרומה, בהתאם להסכם בין החברה לגוף כאמור.
 • מדיניות ביטול. ככל שהינך "צרכן", כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, באפשרותך לבטל עסקה שביצעת לרכישת דף הנצחה בתשלום במסגרת השירותים בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן כדלהלן. למען הסר ספק, "עסקה" בסעיף זה מתייחס אך ורק לרכישת דף הנצחה בתשלום, ואינו כולל תרומות או כל שירות אחר.
 • באפשרותך לבטל עסקה באמצעות הודעה לחברה במשרדיה בכתובת רחוב מתתיהו 9 בני ברק, ישראל, בטלפון 077-4448905, או בפקס 077-4448905 בדואר רשום לכתובת רחוב מתתיהו 9 בני ברק,בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected] או באמצעות הפלטפורמה בכתובת https://remember.bio/contact-us/. בהודעות ביטול עליך להזין את שמך, מספר תעודת זהות, פרטים ליצירת קשר וכן מספר הזמנה.
 • הנך רשאי/ת לבטל את העסקה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני (2) ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין החברה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאי/ת לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני (2) ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן שתתבקש/י על-ידי החברה להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
 • אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.
 • אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו למעלה, אנו נחזיר לך, בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר השירות, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 • תוכן
 • תוכן שונה עשוי להיות זמין עבורך באמצעות השירותים, לרבות תמונות, קטעי וידאו, מידע, מידע אודות מונצחים, מטרות, תורמים וכל חומר אחר אשר קשור ו/או נובע מהמוזכר לעיל (להלן: "תוכן"). כמו כן, השירותים מאפשרים לך להוסיף או לשלוח תוכן ו/או נתונים מסוימים, כמו תוכן דף הנצחה, הערות, תגובות וכד' (להלן: "תוכן משתמש").
 • הנך אחראי/ת באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך שולח/ת ו/או מאשר/ת ו/או מעלה במסגרת השירותים. הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת שתוכן המשתמש עומד בכל הוראות הדין, שאת/ה מחזיק/ה בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות או לשלוח את תוכן המשתמש לשירותים, לרבות זכויות המונצח/ת ו/או יורשיו/ה ו/או עיזבונו/ה, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום או זכות לפרטיות של צד שלישי. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמש. יתר על כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות כל תוכן, כולל תוכן משתמש, ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. איננו מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים בתוכן ו/או על ידי משתמש כזה או אחר, ואנו דוחים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המשתמש.
 • אנו רשאים לבחור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לנטר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים; עם זאת, החברה אינה מחויבת לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש בשירותים. החברה רשאית לעשות כן,  וגם רשאית להסיר תכני משתמש ו/או להגביל את השימוש בשירותים, אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אי אלו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאים אלו.
 • בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית על הדיוק, הנכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות קניין רוחני הקשורות בתוכן, באופן ישיר או עקיף. אף על פי שמשתמשי השירותים מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול/ה להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר/ת בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לדף לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו דוחים במפורש כל אחריות, הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירותים או בכל דרך אחרת.
 • מגבלות תוכן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב/ת שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות המונצח/ת ו/או יורשיו/ה ו/או עיזבונו/ה, ולרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, טורדני או בלתי הולם, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות השירותים; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאת/ה מאמין/נה, או סביר להניח, כי הוא מהווה) תוכן שהוא, או שכרוך בו חומר, בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או אשר מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלול לפגוע בחברה ו/או בכל צד שלישי; (ו) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית שלנו; או (ז) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, גזענות או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמיתיים ובין אם לאו); (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש; או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, כמהווה עילה לחבות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה, או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.

ככל שלדעתך תוכן המפורסם באתר מפר את זכויותיך, אנא פנה\י אלינו לכתובת [email protected] ונפעל על פי דין לסייע לך.

 • 8.       מגבלות שימוש. למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אסור לבצע ו/או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים בשירותים. את/ה מתחייב/ת כי את/ה (ו/או מי מטעמך) לא תעשה/י אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) תשנה/י, תערוכ/י, תעתיק/י, תשאב/י מידע, תתאימ/י, תעניק/י רישיון משנה, תתרגמ/י, תמכור/תמכרי, תבצע/י פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק/י או תרכיב/י מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את הפלטפורמה, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור מתן השירותים; (2) תנסה/י לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) תציב/י את הפלטפורמה, או כל חלק ממנה, בתוך מסגרת אתר אחר ו/או תעשה/י כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה; (4) תשתמש/י בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע בפלטפורמה או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בפלטפורמה; (5) תתחזה/י לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או תמסור/תמסרי תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה/תעלי לפלטפורמה, תעביר/י, תשלח/י או תשדר/י כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או תעשה/י שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) תאסוף/תאספי או תאגור/תאגרי מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיצ/י דואר זבל (SPAM) לשרתי הפלטפורמה ו/או למשתמשים בשירותים; או (7) תעשה/י כל שימוש בשירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.
 • 9.       קניין רוחני
 • הפלטפורמה, השירותים וכל הנתונים והמידע הזמין באמצעות השירותים הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לחברה להשתמש בהם, ואין לראות בשימוש בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים בפלטפורמה וברעיון העומד ביסוד השירותים, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב הפלטפורמה, וכן בכל פעולה אחרת בשירותים הייחודים או הבלעדיים לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא בשירותים או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע העומד בבסיסו שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן השירותים בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 • תוכן המשתמש שאת/ה מזינ/ה, שולח/ת, מפרסמ/ת ו/או מעלה בעת השימוש בשירותים הינו רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך הינן שלך. בהזנה, שליחה, פרסום או העלאה של תוכן משתמש כלשהו בקשר עם השירותים, את/ה מעניק/ה לחברה, ליורשיה ולנמחיה רישיון קבוע ומתמשך, כלל עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, והניתן להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן משתמש כאמור עבור מתן השירות ושיפור שירותי החברה, לרבות שימוש מסחרי, ועבור שליחת פרסומות ותכנים שיווקיים המותאמים לך אישית בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, את/ה מודע/ת לכך שכל תוכן משתמש שתבחר/י לפרסם בפלטפורמה יהיה חשוף למבקרי הפלטפורמה ו/או משתמשים אחרים.
 1. הגבלת אחריות
 1. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות בקשר לתוכן בשירותים, לרבות בקשר לטיבם או התאמתם או לתיאורם של השירותים המוצעים במסגרת השירותים. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בשל שימוש בשירותים. הנך מתחייב/ת ומצהיר/ה כי ידוע לך ואת/ה מסכימ/ה, כי השימוש בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש בשירותים ו/או בתוכן המוצג בהם ניתן לך כמות שהוא (AS IS) ובכפוף לזמינותו (AS AVAILABLE), בהתאם להחלטת החברה ובלי אחריות מכל סוג שהוא, לרבות היותם מותאמים אישית לצרכיך.
 1. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לכל דין, כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית והחברה דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של השירותים ו/או התוכן ו/או שכל המידע הזמין באמצעות השירותים ו/או שהתוכן יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.
 1. בכפוף לכל דין, החברה מסירה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי דין, ואינה מתחייבת כי השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. הנך מודע/ת לכך כי יתכן שבעתיד לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
 1. בכפוף לכל דין, החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש בשירותים, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, מביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה בשירותים, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש ואובדן מידע ושאר נכסים בלתי מוחשיים, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. במידה המרבית המותרת על פי דין, החבות הכוללת והמצטברת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הגבוה מבין: (א) הסכום ששילמת לחברה בקשר עם השירותים בתקופה של שלושה (3) חודשים לפני התביעה הרלוונטית, או (ב) מאה ש"ח (100₪).
 1. מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך בשירותים. כל שימוש אשר נעשה על ידי החברה במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, הנך מצהיר/ה כי הנך מודע/ת לסיכונים הכרוכים בכך ואת/ה פוטר/ת את החברה מכל אחריות לכך. החברה פועלת לפי הסטנדרטים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על מידע. עם זאת, מסירה באמצעות האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינם מאובטחים לחלוטין. לפיכך,  החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע שלך באופן מוחלט.
 1. 11.    שיפוי. הנך מתחייב/ת לשאת באחריות המלאה בגין כל תוצאה ישירה או עקיפה שתתרחש עקב שימושך בשירותים. בהתאם, הנך מסכימ/ה לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה, ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (לרבות, של צד ג'), הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרת אחד או יותר מתנאי השימוש על ידיך או על ידי משתמש במכשירך או בחשבונך האישי; (ב) כתוצאה מאופן שימושך או ניסיונך להשתמש בשירותים; (ג) הפרה של הוראות כל דין אליו את/ה כפוף/פה; (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך במסגרת תנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו את/ה אחראי/ת על פי כל דין.
 1. קישורים. בפלטפורמה עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט ותכנים שיווקיים שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד, אין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהצגת הקישורים בפלטפורמה בכדי להעיד על תמיכה ו/או קידום התוכן המוצג באתרים כאמור או על כל קשר אחר אליהם או למפעיליהם. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי.
 1. שונות. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה יידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד. ככל שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בתנאי שימוש אלה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש בשירותים והיחסים בין הצדדים ויגברו על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי/ת להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור אתך קשר, את/ה מסכימ/ה שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.