הרב אברהם גניחובסקי

היה רב ליטאי, מראשי ישיבת כוכב מיעקב-טשיבין בירושלים במשך ארבעים וחמש שנה.

17/09/1936 - 11/10/2012