רבי אשר אנשיל יונגרייז ה'מנוחת אשר' מטשענגער זצ"ל

כידוע האבען אים די גדולים פון יענע צייט אים באטיטעלט מיט "מופת הדור", ער איז געווען א איש קדוש ונורא און באוויזען מוראדיגע זאכען מיט ישועות, און בעיקר מיטן חכמת הרפואה, מענטשן מיט אלע מיני חולאים פונעם גאנצען ארום זענען געקומען צי פארען קיין טשענגער

- 25/11/1873